grenzeloos goed voor een geslaagd feest!

Algemene leveringsvoorwaarden

Verhuurvoorwaarden Partyland BV handelend onder de naam Partyland.


1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke huurovereenkomst van roerende zaken, welke door Partyland BV, als verhuurder, wordt gesloten en voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

2. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij niet-tijdige prestatie dient de huurder Partyland derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Indien Partyland door overmacht, te weten elke van de wil van Partyland’ onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, niet, niet juist of niet tijdig kan leveren, is Partyland daarvoor niet of indien de wederpartij een consument is, ten hoogste tot het bedrag van de huurprijs aansprakelijk.

3. Het is mogelijk om goederen bij Partyland te huren voor een na de datum van reservering vallende periode. De klant en Partyland sluiten hiervoor dan een overeenkomst waarbij de klant zich verplicht de goederen in de afgesproken periode te huren. De klant dient Partyland ten alle tijden schriftelijk in kennis te stellen indien hij de huurovereenkomst niet wenst te laten doorgaan. Indien een klant een huurovereenkomst die hij met Partyland heeft gesloten niet laat doorgaan is de klant kosten verschuldigd. Deze kosten bedragen:
40 % van de huurprijs indien de huurperiode meer dan 90 dagen na de annuleringsdatum ligt,
50 % van de huurprijs indien de huurperiode meer dan 60 dagen na de annuleringsdatum ligt,
60 % van de huurprijs indien de huurperiode meer dan 30 dagen na de annuleringsdatum ligt,
70 % van de huurprijs indien de huurperiode binnen 30 dagen van de annuleringsdatum ligt,
80 % van de huurprijs indien de huurperiode binnen een week van de annuleringsdatum ligt.

4. Plaats van levering zijn de bedrijfsgebouwen van Partyland, tenzij uitdrukkelijk bezorging elders werd overeengekomen, in welk geval de huurprijs wordt vermeerderd met de transportkosten. Bezorgen betekent gelost op begane grond en aan de openbare weg. Bij levering aan huis (tenten e.d.) dienen minimaal 2 personen ter beschikking te staan voor het lossen, laden en controleren der goederen. Extra werktijd, ten gevolge van het ontbreken van hulp wordt tegen het dan geldende uurtarief in rekening gebracht. Het terrein waar goederen door Partyland geplaatst of geleverd moeten worden, dient goed bereikbaar te zijn voor zwaar verkeer, de ondergrond dient verhard en vlak te zijn. De klant dient ervoor te zorgen dat de locatie waar gehuurde goederen geplaatst of geleverd moeten worden tot maximaal 10 meter afstand te bereiken is met zwaar verkeer. De huurder zal Partyland altijd vrijwaren van alle schade en kosten welke mochten ontstaan als gevolg van het niet of slecht bereikbaar zijn van de locatie met zwaar verkeer. Indien het terrein onvoldoende verhard dan wel ongeschikt is om met zwaar verkeer te berijden kan Partyland de overeenkomst opheffen zonder overleg met de klant en zijn alle hierdoor ontstane extra kosten voor rekening van de klant. Emballage dient op het terrein of in  de onmiddellijke omgeving te kunnen opgeslagen. Indien dit niet mogelijk is zullen wij de extra transportkosten aan u doorberekenen. 

5. Terstond na ontvangst dient de huurder de door hem gehuurde zaak of zaken te controleren. Indien deze naar zijn mening gebreken vertonen niet juist of onvolledig zijn, dient hij dit onverwijld telefonisch, of per telefax te melden bij Partyland. Door de zaken te gebruiken doet de huurder afstand van het recht te reclameren.

6. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Partyland is het de huurder verboden om een gehuurde zaak aan derden ten gebruiken af te staan, te verhuren, te bezwaren, te verkopen of anderszins te vervreemden. Evenmin mag de huurder het gehuurde geheel of gedeeltelijk anders dan het hem werd aangeleverd demonteren of repareren.

7. Het gehuurde is geheel en al voor risico van de huurder vanaf het moment dat deze het in ontvangst heeft genomen. De huurder is aansprakelijk voor verlies, diefstal, verduistering, bezwaring, waardeloos worden, en in het algemeen voor elke gebeurtenis waar door hij niet in staat is om het gehuurde bij het einde van de huur weer aan Partyland terug te geven in dezelfde staat als waarin het hem ter beschikking werd gesteld, ongeacht of hem enige schuld treft. Huurder is aansprakelijk voor beschadiging aan motoren, zowel direct als indirect o.a. ook als gevolg van te lage netspanning. Ter beschikking gestelde verpakkingsmaterialen containers, kratten e. d. mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt en moeten droog en afgesloten worden opgeslagen.

8. De huurovereenkomst eindigt door het verstrijken van de overeengekomen huurtermijn. Indien de huurder het gehuurde na het verstrijken van de huurtermijn niet of niet tijdig terugbezorgt, verkeert hij van rechtswege in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling van Partyland nodig is. Voor iedere dag vertraging in de teruggave van het gehuurde is de voormalige huurder een boete verschuldigd van tweemaal de huurprijs van een dag. Partyland is gerechtigd om in plaats van deze boete de nieuwwaarde van de zaak volgens de op dat moment geldende prijslijst van Partyland, van de voormalige huurder te vorderen en daarboven een forfaitaire schadevergoeding terzake winstderving, gelijk aan zes maanden huur, ongeacht het recht van Partyland om afgifte van het gehuurde, dat haar eigendom blijft, of volledige vergoeding van haar werkelijke schade te vorderen. Partyland is gerechtigd na het verstrijken van de huurtermijn het gehuurde bij de huurder retour te halen. Hierbij machtigt de huurder Partyland zich toegang tot het gehuurde goed te verschaffen. Partyland is dan niet aansprakelijk voor enige schade of ander nadeel welke door huurder of derden, tijdens of in verband met het terughalen van het gehuurde goed wordt geleden. Wanneer zoekgeraakte goederen, waarvan Partyland reeds de nieuwwaarde aan huurder gefactureerd heeft, binnen 48 uur na verstrijken huurovereenkomst retour gebracht worden dient de huurder alsnog de verschuldigde huurprijs te betalen. Indien zoekgeraakte goederen meer dan 48 uur na verstrijken huurovereenkomst retour gebracht worden, behoudt Partyland zich het recht, i.v.m. eventuele reeds nieuw aangeschafte goederen of anders, de goederen niet meer retour te nemen en/of te verrekenen.

9. Indien het gehuurde niet gesorteerd, niet in de oorspronkelijke verpakking, niet schoon, beschadigd dan wel onvolledig wordt terugbezorgd, of anderszins in een zodanige toestand dat het aanvulling, reparatie of reiniging behoeft, komen de kosten daarvan, alsmede die ter begroting van de daaraan verbonden kosten of van de schade, integraal voor rekening van de huurder. Beneden een geschatte schade van € 685,- geschiedt expertise door Partyland, bij een hogere schade door een door Partyland BV in te schakelen erkend expertisebureau.

10. Bijkomende kosten zoals die van transport, opbouw, montage, afbouw, demontage, schoren, stabiliseren, alsmede alle te betalen lasten zoals precario rechten, belastingen, boetes of andere vergoedingen zijn voor rekening van de huurder.

11. Offertes en prijslijsten zijn vrijblijvend en voor Partyland niet bindend. Alle vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W. en zonder bezorgkosten tenzij anders op de offerte vermeld. Huurprijzen voor een weekend of eerste 3 dagen zijn gebaseerd op 2 gebruikersdagen (16 uur ). Weekend is vanaf vrijdag 15.00 uur tot uiterlijk maandag 9.00 uur. Huurprijzen inclusief borg dienen vooraf aan uitgifte te worden voldaan.

12. Betaling dient in beginsel contant te geschieden. Partyland is gerechtigheid om een waarborgsom te vragen teneinde daarmee allereerst de kosten welke hiervoor zijn vermeld te verrekenen en vervolgens ook openstaande huurbedragen. Als na schriftelijke toestemming van Partyland op rekening wordt gehuurd dienen de nota’s van Partyland uiterlijk op de veertiende dag na factuurdatum te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de huurder van rechtswege in verzuim zal verkeren en een rente van 2% per maand verschuldigd zal worden. Bij verhuur op langere termijn dient de huur per 4 weken vooruit te worden betaald. Wanneer de huurder zijn betalingsverplichtingen niet nakomt binnen 14 dagen na factuurdatum kan Partyland de huurder in een procedure betrekken. Reclameren op een factuur dient uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum te geschieden. Het is een huurder niet toegestaan, zonder schriftelijk toestemming van Partyland, facturen met elkaar te verrekenen of op te schorten.

13. Partyland is niet aansprakelijk voor schade van de huurder, ontstaan door of in verband met het gehuurde. De huurder is jegens Partyland gehouden tot vrijwaring voor aanspraken van derden op grond van schade toegebracht door of in verband met het gehuurde. De huurder verklaart dat alleen gekwalificeerde personen de apparatuur zullen bedienen. Voor de veiligheid van de huurder of derden kan Partyland niet instaan. De veiligheid is zaak van de huurder zelf.

14. Verankering van tenten geschiedt d.m.v. grondankers, (lengte ca. 90 cm) die rondom de tent in de grond gedreven worden. Indien dit i.v.m. ondergrond niet mogelijk is dienen alle bijkomende kosten (o.a. extra transport, boren en manuren) inzake verankering met b.v. gewichten door huurder te worden vergoed. Het verwijderen van grondankers, schoren etc. mag alleen door medewerkers van Partyland geschieden. Partyland kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade aan bestrating, leidingen en/of ondergrond. Gedurende de op- en afbouwwerkzaamheden van tenten mogen er beslist geen andere werkzaamheden op de bouwplaats zoals boven omschreven worden verricht door derden. Het terrein dient vlak en horizontaal te zijn en onder alle weersomstandigheden bereikbaar te zijn met zwaar verkeer en heftrucks. Eventuele spoorvorming en het herstellen van het terrein vallen ten laste van de huurder. Partyland adviseert de klant de gehuurde goederen tegen brand, storm, diefstal, waardeloos worden, aansprakelijk etc. te verzekeren. In de periode oktober tot en met maart worden tenten alleen verhuurd indien de huurder het stormrisico voor zijn rekening neemt. De huurder aanvaardt alle risico’s die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde goed. De huurder verklaart de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen i.v.m. eventuele risico’s. De huurder verplicht zich bij sneeuwval de tent onmiddellijk te verwarmen met de daarvoor bestemde apparatuur zodat volledige ontdooiing, i.v.m. instortingsgevaar, gegarandeerd is. De huurder dient altijd voor de benodigde wettelijke vergunningen zorg te dragen.

15. Indien de huurder een of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, overlijdt, in staat van faillissement verkeert, surseance aanvraagt, zijn zaken liquideert, of er beslag wordt gelegd op zijn goederen, heeft Partyland het recht de huurovereenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd het recht van Partyland op vergoeding van kosten, schade en interesten en voorts om zonder ingebrekestelling of aanzegging vooraf de gehuurde zaken bij de huurder terug te halen. De huurder zal daartoe alle medewerking verlenen en machtigt Partyland hierbij om zich toegang tot het gehuurde te verschaffen. Voor schade welke de huurder of derden hierdoor lijden is Partyland niet – of indien de huurder een consument is maximaal tot het bedrag van de huurprijs – aansprakelijk.

16. Indien uit het contract blijkt dat de gehuurde goederen door huurder vuil zullen worden teruggeleverd aan Partyland wordt hieronder verstaan dat;
- Glazen, kannen en koppen uitgeveegd en ondersteboven in de juiste kratten geplaatst dienen te zijn.
- Afval en etensresten zich niet meer tussen, op of in de goederen mogen bevinden.
- Borden, schalen, bestek etc. afgeveegd dienen te zijn en per soort gesorteerd.

17. De huurder dient goederen van stof, zeil e.d . goed te drogen alvorens deze in te pakken of te vouwen daar anders vochtplekken ontstaan die niet meer te verwijderen zijn.

18. Indien Partyland de goederen bij huurder zal ophalen dienen deze op de overeengekomen afhaaldag vanaf 8.00 uur verpakt in de juiste verpakking gesorteerd, gereinigd en geordend op begane grond, binnen een straal van 10 meter van de vrachtwagen laadplaats bij elkaar gestapeld te staan. Indien huurgoederen worden aangeleverd in opslagcontainers en deze door klant zelf worden geladen en/of gelost dienen de goederen zorgvuldig geladen en vastgezet te worden zodat er tijdens het op en afladen van de container, alsmede tijdens het transport, geen schade ontstaat door omvallen of verschuiven van de lading. De huurder draagt gedurende de volledige huurperiode, dus ook tijdens transport, het risico voor beschadiging of verlies. In een dergelijk geval worden de goederen pas bij terugkomst in het bedrijf van Partyland gecontroleerd. Het meenemen van goederen door de expeditie van Partyland of de expeditie van derden is niet te beschouwen als een dergelijke controle. Arbeidstijd door wachturen, onvoldoende sortering of niet reinigen wordt in rekening gebracht.

19. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke voor Partyland voortvloeien uit niet juiste nakomst door huurder van de huurovereenkomst zijn voor rekening van de huurder. De buitengerechtelijke kosten worden door partijen vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van €125,-.

20. Indien de huurder in overleg met Partyland op rekening wenst te huren is de huurder voor facturen beneden €50, - excl. BTW aan administratiekosten een bedrag van € 10,- per factuur verschuldigd.

21. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing en de Arrondissementsrechtbank te Maastricht is bevoegd om van alle geschillen kennis te nemen en vonnis te spreken tenzij de Kantonrechter daartoe bevoegd is.

offerte overzicht

Aantal artikelen: 0
Proforma totaal: € 0,00